©

Құрметті салық төлеуші!

   Мемлекеттік кірістер органдары Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінің (бұдан әрі – Салық кодексі) 574 – бабының 1-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес айқындалған I, II және III санаттағы объектілердің операторлары қоршаған ортаға теріс әсер еткені үшін төлемақыны (бұдан әрі - төлемақы) төлеушілер болып табылатынына назар аударады (объектілердің санаттарын анықтау үшін қоршаған ортаны қорғау саласында уәкілетті органдарға жүгіну қажет).

   Сондықтан, санаттауға жатпайтын объектілер үшін және IV санатқа жататын объектлердің операторлары – салық төлеушгілер төлеген төлемақы сомалары қате төленген болып табылады.

   Осыған байланысты, Салық кодексінің 103-бабына сәйкес жоғарыда аталған салық төлеушілер (оның ішінде жылжымалы көздер арқылы ластаушы) қате төленген төлемақы сомаларын есепке жатқызуға, қайтаруға құқықтары бар.

   Төлемақы бойынша қате төленген сомаларды есепке жатқызу/қайтару үшін «Салық өтініштерінің нысандарын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 12.02.2018 жылғы №160 бұйрығының 15-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салық өтінішін төлемақы төлеу орны бойынша Мемлекеттік кіріс органына жолдау қажет.

   Дұрыс толтырылмаған салық декларациясын кері қайтарып алу үшін «Салық өтініштерінің нысандарын бекіту туралы «Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 12.02.2018 жылғы №160 бұйрығының 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша салық өтінішін салық есептілігі нысанын тапсырған Мемлекеттік кіріс органына жолдау қажет.

Уважаемый налогоплательщик!

   Органы государственных доходов сообщают, что в соответствии с пунктом 1 статьи 574 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – Налоговый кодекс) плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата) являются операторы объектов I, II и III категорий, определенные в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан (для определения категории объекта необходимо обратиться в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды).

   Таким образом, суммы платы, уплаченные операторами объектов IV категорий и без категории являются ошибочно уплаченными суммами.

   В связи с чем, в соответствии со статьей 103 Налогового кодекса вышеуказанные налогоплательщики вправе произвести зачет, возврат ошибочно уплаченных сумм по плате (в том числе и по передвижным источникам загрязнения).

   Для зачета/возврата ошибочно уплаченных сумм по плате необходимо направить в орган государственных доходов по месту уплаты налоговое заявление по форме согласно приложению 15 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12.02.2018 года №160 «Об утверждении форм налоговых заявлений».

   Для отзыва некорректно заполненной налоговой декларации необходимо направить в орган государственных доходов по месту представления налоговой отчетности налоговое заявление по форме согласно приложению 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 12.02.2018 года №160 «Об утверждении форм налоговых заявлений».


©
5